REGULAMIN KONKURSU „Smakuj chwile z Zottarellą i wygrywaj!”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa tryb oraz zasady konkursu „Smakuj chwile z Zottarellą i wygrywaj!”  (dalej „Konkurs”).
 2. Konkurs organizowany jest przez Agnieszkę Chochman, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą AD Butik Agencja Reklamowa Agnieszka Chochman, ul. Olesin 110E, 03-289 Warszawa, NIP: 7132576640, REGON: 142049861 (dalej „Organizator”), na zlecenie Zott Polska sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Chłodnicza 6, 43-315 Opole, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044920, NIP: 8990204006, REGON: 93162005800000 (dalej „Zleceniodawca”).
 3. Konkurs rozpoczyna się 26 kwietnia 2021 r. i trwa do 20 czerwca 2021 r. (dalej „Okres trwania konkursu”).
 4. Celem Konkursu jest wyłonieniem najciekawszych odpowiedzi związanych z tematem Konkursu lub zdjęć przedstawiających danie kulinarne z Zottarellą (dalej „Praca”).
 5. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin. Regulamin będzie dostępny pod linkiem www.zottarellakonkurs.pl i będzie dostępny przez cały czas trwania Konkursu.
 6. Konkurs organizowany jest w celu promocji produktów ZOTTARELLA.
 7. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook i Instagram.

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Do Konkursu przystępować mogą osoby fizyczne, które ukończyły osiemnaście lat oraz które są konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego oraz nabyły produkty Zottarella.
 2. Nie mogą brać udziału w Konkursie pracownicy Organizatora oraz pracownicy Zleceniodawcy, a także podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora w ramach organizacji Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, członkowie komisji, o których mowa w § 5 ust. i oraz najbliżsi członkowie rodziny tychże osób, tacy jak wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, przysposobieni i przysposabiający.
 3. W przypadku, gdy okaże się, że zwycięzcami Konkursu są osoby, które nie mogą brać udziału w Konkursie, osoby te tracą uprawnienie do nagrody.
 4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i związane z nim udostępnienie danych jest dobrowolne, chociaż niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej: „Uczestnik”) jest związana warunkami niniejszego Regulaminu. 

§ 3 Nagrody

 1. Nagrodami do wygrania w Konkursie są:
  • Noże w zestawie 5 sztuk w kuchennym bloku Gerlach z serii Natur o wartości brutto 399 zł każdy („Zestaw noży”) – 40 zestawów;
  • Deski z drewna dębowego 45 x 30 cm Gerlach z serii „Natur” o wartości brutto 95 zł każdy („Deska”) – 40 sztuk, 
  • Solniczka i pieprzniczka Gerlach z serii Natur, o wartości brutto 109 zł każdy („Zestaw do soli i pieprzu”) – 80 zestawów,
  • Zestaw najwyższej jakości produktów spożywczych: (w zestawie – 1 x 250 ml oliwa extra vergine, 1x 250ml oliwa bazyliowa, 1 x 250ml ocet balsamiczny) o wartości brutto 85 zł każdy („Zestaw spożywczy”) – 400 zestawów.
   Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.
 2. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez komisję konkursową, o której mowa w § 5.

§ 4 Tryb uczestnictwa w Konkursie

 1. W celu zgłoszenia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie trwania Konkursu dokonać zakupu dwóch dowolnych produktów Zottarella oraz zachować paragon stanowiący dowód zakupu produktów. Wszystkie produkty Zottarella muszą znaleźć się na jednym paragonie.
 2. Aby wziąć udział w konkursie, należy:
  1. zarejestrować się na stronie www.zottarellakonkurs.pl. Rejestracja polega na wpisaniu wymaganych danych, takich jak: imię, nazwisko, wiek oraz adres e-mail oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych oraz dołączeniu skanu paragonu. Rejestracja w Konkursie jest bezpłatna. Uczestnik wprowadzając dane zapewnia, że podane informacje są prawdziwe i kompletne;
  2. wykonać zadanie konkursowe, polegające na napisaniu odpowiedzi dotyczącej opisu dania z Zottarellą, które przywołuje u Uczestnika przyjemne chwile (max 300 znaków ze spacjami) lub przesłanie fotografii w rozmiarze max. 2 MB, przedstawiającej danie z Zottarellą, spełniające wymogi Regulaminu (dalej: „Zgłoszenie”) oraz przesłać je przez stronę konkursową www.zottarellakonkurs.pl;
  3. udzielić licencji na zasadach określonych w §6.
 3. Elementy zadania konkursowego mogą zostać dowolnie dobrane przez Uczestnika z zastrzeżeniem, iż nie mogą one naruszać prawa, w tym praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich, jak również nie mogą prezentować treści o charakterze erotycznym, obraźliwych, poniżających kogokolwiek, scen przemocy, ani rasizmu lub dyskryminacji z innego powodu.
 4. Uczestnik może zamieścić wyłącznie Zgłoszenie swojego autorstwa. Nagrodę może otrzymać jedynie autor zamieszczonej Pracy. Nadesłanie Pracy przez Uczestnika jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że jest on wyłącznym twórcą wykonanego przesłanego zdjęcia w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 1994, Nr 24, poz. 83) oraz przysługuje mu do nich pełnia praw autorskich majątkowych.

§ 5 Wyłanianie Zwycięzców i przyznanie nagród

 1. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja, składająca się z dwóch osób wskazanych przez Organizatora oraz jednej osoby wskazanej przez Zleceniodawcę (dalej „Komisja”). Do zadań Komisji należy poza tym zapewnienie prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, dokonanie oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wykluczenie osób niespełniających wymagań udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z konkursu uczestników, jeżeli Komisja stwierdzi, że podali fałszywe informacje podczas rejestracji lub nie spełniają warunków uczestnictwa podanych w Regulaminie.
 2. Komisja dokona wyboru tych Prac, które jej zdaniem są najbardziej kreatywne, cechujące się największą oryginalnością i pomysłowością. 
 3. Komisja, oceniając nadesłane zdjęcia, odrzuci zdjęcia zawierające wizerunek osoby, niezwiązane z tematyką Konkursu bądź co do których uczestnik nie jest uprawniony z tytułu praw autorskich. 
 4. Wykonując swoje obowiązki, Komisja kierować się będzie obiektywizmem oraz niezależnością.
 5. Nagrody, o których mowa w § 3 ust. I niniejszego Regulaminu, będą przyznawane w ośmiu turach. Jeden Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę w czasie trwania całej tury. Terminy tur (wszystkie daty w 2021 roku):
  • 26 kwietnia – 2 maja – rozstrzygniecie konkursu i ogłoszenie wyników 5 maja
  • 3 maja – 9 maja – rozstrzygniecie konkursu i ogłoszenie wyników 12 maja
  • 10 maja – 16 maja – rozstrzygniecie konkursu i ogłoszenie wyników 19 maja
  • 17 maja – 23 maja – rozstrzygniecie konkursu i ogłoszenie wyników 26 maja
  • 24 maja – 30 maja – rozstrzygniecie konkursu i ogłoszenie wyników 2 czerwca
  • 31 maja – 6 czerwca – rozstrzygniecie konkursu i ogłoszenie wyników 9 czerwca
  • 7 czerwca – 13 czerwca – rozstrzygniecie konkursu i ogłoszenie wyników 16 czerwca
  • 14 czerwca – 20 czerwca – rozstrzygniecie konkursu i ogłoszenie wyników 23 czerwca
 6. Warunkiem ponownego przystąpienia do Konkursu jest ponowne wzięcie udziału w Rejestracji, przesłanie Zgłoszenia oraz dołączenia nowego dowodu (dowodów) zakupu. Paragon poprzednio użyty w czasie rejestracji nie może zostać ponownie wykorzystany.
 7. Raz na tydzień Komisja dokona wyboru siedemdziesięciu najciekawszych odpowiedzi nadesłanych w okresie poprzedniego tygodnia kalendarzowego trwania Konkursu, których autorzy otrzymają nagrody, o których mowa w § 3 ust. I Regulaminu. W każdej turze do wygrania jest (ranking według kreatywności prac):
  • 5 Zestawów noży (miejsca 1-5);
  • 5 Desek (miejsca 6-10);
  • 10 Zestawów do soli i pieprzu (miejsca 11-20);
  • 50 Zestawów spożywczych (miejsca 21-70).
 8. O zwycięstwie Uczestnik zostanie poinformowany e-mailem. W celu zaakceptowania nagrody, Uczestnik zobowiązany jest w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości o wygranej do udzielenia odpowiedzi na ww. e-maila, w której wskaże adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na który zostanie doręczona nagroda oraz udzieli licencji na korzystanie przez Organizatora z Pracy. W tej samej wiadomości Uczestnik powinien potwierdzić akceptację niniejszego Regulaminu, oraz udzielić Organizatorowi Licencji – na warunkach określonych w § 6. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z powyższych warunków, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu i odmowy wydania nagrody.
 9. Nagroda zostanie wysłana przez Organizatora kurierem lub listem w terminie 3 tygodni od otrzymania od poszczególnego Zwycięzcy odpowiedzi zwrotnej, o której mowa w ust. IX niniejszego paragrafu. Organizator zastrzega, że nagroda może być wysłana wyłącznie na adres korespondencji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 10. Organizator ma prawo udzielenia sublicencji.

§ 6 Dane osobowe i prawa autorskie

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
 2. W związku z przeprowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące dane osobowe: imię i nazwisko, informacja o pełnoletności oraz adres e-mail. Dodatkowo, w przypadku wygranej w Konkursie będą zbierane następujące dane: adres do korespondencji (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), numer telefonu.
 3. Administrator, o którym mowa w ust. I przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
 4. Dane Uczestników są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora i wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, a w przypadku wygranej w Konkursie na podstawie obowiązku prawnego jakim jest odpowiednie rozliczenie podatkowe.
 5. W razie wyboru Zgłoszenia Uczestnika przez Komisję, Organizator zwróci się do Uczestnika o podanie jego następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres korespondencyjny (na który należy przesłać nagrodę), numer telefonu w celu kontaktu w związku z przyznaną Nagrodą, jak i wskazania autorów zwycięskich Zgłoszeń w trakcie i po zakończeniu Konkursu. 
 6. Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także dostarczenia uporządkowanej kopii swoich danych osobowych lub przekazania tych danych bezpośrednio wskazanemu przez siebie administratorowi. 
 7. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu, dokonania rozliczeń, w przypadku wydania nagrody Uczestnikowi oraz ochrony Organizatora przed ewentualnym roszczeniami. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.
 8. Jeżeli Uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 9. Warunkiem uczestnictwa w konkursie oraz otrzymania nagrody jest również udzielenie przez Uczestnika Konkursu Licencji (niewyłącznej) na korzystanie z Pracy. Licencja powinna zostać udzielona poprzez jej akceptację na formularzu zgłoszeniowym dotyczącym korzystania przez Organizatora z Pracy oraz w przypadku wygranej w formie odpowiedzi na wiadomość, o której mowa w § 5 ust. 8 Regulaminu. Brak udzielenia Licencji w terminie uprawnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie. Licencja zostanie udzielona na 5 lat poczynając od zamieszczenia Pracy, bez możliwości wcześniejszego wypowiedzenia, bez ograniczeń terytorialnych, a za jej udzielenie nie jest należne żadne dodatkowe wynagrodzenie. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji: 
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, zwielokrotniania w pamięci komputera oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Pracę utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania Pracy – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie a także publiczne udostępnianie Pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci Internet;
  4. w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w Pracy (zdjęciu) w całości lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu;
  5. Prawo wykonywania i korzystania z opracowań Pracy;
  6. wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie imienia i nazwiska) w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem na stronie internetowej www.zottarellakonkurs.pl;
  7. wykorzystywanie Pracy w celach promocyjnych i marketingowych Zleceniodawcy.
 10. Uczestnik wyraża również zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez Organizatora z opracowań i przeróbek Pracy.
 11. Uczestnik oświadcza, że dysponuje pełnią praw autorskich do przesłanej Pracy zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu.
 12. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie celem, dla którego Prace zostaną wykorzystane, a także że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Pracy przez Organizatora. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie z Pracy przez Organizatora bez oznaczania Pracy imieniem i nazwiskiem twórcy.

§ 7 Reklamacje

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w trakcie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu. 
 2. Reklamacje można zgłaszać listem poleconym na adres Organizatora lub na adres e-mail kontakt@zottarellakonkurs.pl
 3. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Uczestnika (np. w celu przekazania odpowiedzi na reklamację) oraz dokładny opis oraz wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Uczestnikowi zostanie doręczona odpowiedź Organizatora w drodze listu poleconego nadanego na adres pocztowy podany w reklamacji lub na adres e-mail, z którego reklamacja została zgłoszona.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie internetowej Konkursu oraz w siedzibie Organizatora oraz Zleceniodawcy.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia w niniejszym Regulaminie zmian. Zmiany w Regulaminie nie będą wpływać na prawa Uczestników nabyte przed dniem wejścia zmian w życie.
 3. Niezależnie od procedury reklamacyjnej, Uczestnikowi przysługuje również prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
 4. W sprawach nieobjętych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.